Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

06/08/2019 - 2463 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Xin đọc chi tiết tại file đính kèm:

Báo cáo tài chính hợp nhất.

Thông báo khác