Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/11/2022 - 1799 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Thông báo chốt danh sách.

Trân trọng!

 

Thông báo khác