Dưa chuột bao tử

Quy Cách:

Lọ 460 ML 
Trọng lượng tịnh: 430 gr
Trọng lượng cái: min 55%
Brix (%): 5,0-7,0
Axit (%): 0,3-0,6    
Muối (%): 1,5-2,0
24 lọ/carton
1280 carton/cont 20’
  
Lọ 560 ML 
Trọng lượng tịnh: 540 gr
Trọng lượng cái: min 55%
Brix (%): 5,0-7,0
Axit (%): 0,3-0,6    
Muối (%): 1,5-2,0
24 lọ/carton
1000 carton/cont 20’
  
Lọ 700 ML 
Trọng lượng tịnh: 650 gr
Trọng lượng cái: min 55%
Brix (%): 5,0-7,0
Axit (%): 0,3-0,6    
Muối (%): 1,5-2,0
12 lọ/carton 
1700 carton/cont 20’
  
Lọ 720 ML 
Trọng lượng tịnh: 680 gr
Trọng lượng cái: min 55%
Brix (%): 5,0-7,0   
Axit (%): 0,3-0,6
Muối (%): 1,5-2,0 
12 lọ/carton
1700 carton/cont 20’ 

}