Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022 - 1271 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Chi tiết xin xem file đính kèm:

1. Báo cáo tài chính.

2. Giải trình chênh lệch.

Trân trọng!

Thông báo khác