Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc 30/062019

03/08/2021 - 1306 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc 30/062020.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. BCTC công ty mẹ bán niên 2019.

2. BCTC hợp nhất bán niên 2019.

Trân trọng!

Thông báo khác