Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông báo về việc huỷ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

04/03/2022 - 601 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông báo về việc huỷ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Toàn văn thông báo xin đọc tại file đính kèm:

1. Thông báo số 657/TB-VSD

2. Công văn số 1989/VSD-ĐK.NV

Trân trọng!

Thông báo khác