Dứa cô đặc

- Brix (%): 60-65

- Pulp (%): 10-15

- pH: 3-4

- Acid (%): 2-4

- Đóng gói: trong túi aseptic trong trống 220 kg

}