Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần

06/05/2020 - 117 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần công bố biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Chi tiết xem ở file đính kèm.

Trân trọng.

Biên bản họp HĐQT.

Thông báo khác