Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

28/06/2019 - 1563 lượt xem

Kính gửi:   QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CTCP

             Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 cụ thể như sau:

             Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được nêu tại thư mời họp ngày 18 tháng 6 năm 2019. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty sẽ không được tổ chức vào ngày 29/6/2019.

             Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty sẽ được Tổng công ty thông báo đến Quý Cổ đông sau.

             Lý do: Hoàn thiện các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

                Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP xin trân trọng thông báo và thành thật xin lỗi tới Quý Cổ đông.

Vui lòng đọc toàn văn thông báo tại file đính kèm:

Thông báo đính kèm.

Trân trọng!

Thông báo khác