Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Của Tổng công ty rau quả, nông sản - Công ty cổ phần

20/06/2019 - 1391 lượt xem

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần
 
Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần:
1. Thời gian họp:  8h30' thứ 3 ngày 29 tháng 6 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần
                      Số 02 Phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/6/2018.
4. Trong trường hợp không thể tham dự ĐH, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay. Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các văn bản khác có liên quan xin vui lòng gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email theo địa chỉ sau trước 12h00 ngày 28/06/2018 (nếu gửi qua fax/email thì phải nộp lại bản gốc cho BTC khi đến tham dự Đại hội):
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần
Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38523063                                Fax: (024) 38523926
Người liên hệ: Trần Minh Hiếu
Điện thoại: 0913237381                    Email: hieutm@gmail.com
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.
Ghi chú:
               - Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải (và cập nhật liên tục cho đến khi kết thúc hội nghị) trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ: http://www.vegetexcovn.com.vn
                     - Thư mời tham dự Đại hội đã được gửi đảm bảo tới Quý cổ đông ngày 18/06/2019
               - Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời họp.
             
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Duy Hùng

 

Các tài liệu đại hội:

1. Thông báo mời tham dự ĐHCĐ 2019
2. Tài liệu Họp ĐHĐCĐ (tổng hợp)
 

Thông báo khác