Puree vải

- pH: 3-4

- Brix (%): 30-35

- Acid (%): 10-15

- Đóng gói: trong túi aseptic trong trống 220 kg

}